| Start | Aktuellt | BilderOm klubben | Styrelsen | Länkar | Kontakta oss |

<--Tillbaka till "Protokoll och verksamhets- berättelser"

Protokoll fört vid Tjärnbergs Skoterklubbs Årsmöte 2011-04-16

NÄRVARANDE: Hilding Andersson, Per-Christian Jacobsen, Annica Gustavsson, Valborg Gustavson, Gunnar Andersson, Frenk Jacobsen, Stefan Andersson samt ytterligare ett 40-tal medlemmar.

 

§ 1.  Årsmötet öppnades av Hilding Andersson.

§ 2.  Årsmötet har utlysts i behörig ordning.

§ 3.  Dagordningen för mötet godkändes.

§ 4.  Hilding Andersson valdes till ordförande för mötet.

§ 5.  Annica Gustavsson valdes till sekreterare för mötet.

§ 6.  Christer Olofsson och MauriusSteiro valdes att jämte Hilding Andersson justera protokollet.

§ 7.  Helge Steiro och Roland Berggren valdes till rösträknare.

§ 8.  Verksamhetsberättelsen gicks igenom och kommer att läggas ut på hemsidan inom kort. I samband med denna punkt informerade Hilding Andersson om Skoterklubbens arbete framåt. Intresset på frivillighetsbasis har hittills varit stort och förhoppningsvis fortsätter intresset. Dock behövs det fler som hjälper till att märka ut lederna. Hilding Andersson informerade också om möten som han deltagit på tillsammans med samebyn och övriga skoterklubbar i närområdet. Möten som bland annat resulterat i att skoterförbudet senarelades en vecka och trädde i kraft 110415 istället för 110408. Det finns möjlighet att ansöka om pengar för att underhålla leder, sätta upp vindskydd med mera. Tjärnbergs Skoterklubb har innevarande år beviljats och fått 14.000 kronor i bidrag från Arjeplogs kommun. På gång är fler trivselåtgärder på lederna i form av till exempel vindskydd.

§ 9.  Den ekonomiska rapporten och balansräkningen föredrogs och godkändes av årsmötet.

§10.  Revisionsberättelsen föredrogs och godkändes av årsmötet. Revisorerna har funnit att kostnaderna är styrkta och att god ordning föreligger.

§11. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2010 års förvaltning.

§ 12. Val till styrelsen genomfördes. Enligt valberedningens förslag valdes:

·         Ordförande: Hilding Andersson, 1 år

·         Vice ordförande: Per-Christian Jacobsen, 2 år

·         Kassör: Valborg Gustavson, 2 år

·         Styrelseledamot: Björn-Freddy Torgersen, 2 år

·         Styrelseledamot: Rolf Markström, 2 år

·         Revisorer: Kenneth Wiklund och Anita Nyman, 1 år

·         Revisorssuppleanter: Micael Nyman och Andreas Marklund, 1 år

·         Ungdomsrepresentant: Stefan Andersson, 1 år

§13.  Valberedning för årsmötet 2012: Frenk Jacobsen och Gunnar Andersson omvaldes.

§14.  Björn-Freddy Torgersen valdes till aktivitetsledare.

§15.  Inga motioner inlämnade till årsmötet.

§16.  Övriga frågor:

·         Hilding Andersson tackade alla som hjälpt till med sladdning, utmärkning av leder med mera.

·         Per-Christian Jacobsen tackade Hilding Andersson för det goda ordförandeskapet under 2010. Även stort tack till Stefan Andersson för det goda arbete han lagt ner och lägger ner på arbetet med Tjärnbergs Skoterklubbs hemsida.

·         Förslag väcktes att alla som har husvagn i Tjärnberg ska vara medlem i Skoterklubben. Efter en kort diskussion kom årsmötet fram till att ingen ska tvingas vara medlem även om så många medlemmar som möjligt är önskvärt.

·         Beslut att höstupptakten blir lördag 17 september 2011 då gamla och nya medlemmar är välkomna att delta vid ruskhuggning med efterföljande trivselaktivtet på kvällen. Inbjudan till det skickas ut under augusti månad.

§17.  Mötet avslutades.

 

Vid protokollet                                                Justeras

 

Annica Gustavsson                                         Hilding Andersson

 

Justeras                                                         Justeras

 

Christer Olofsson                                           Maurius Steiro

 

 

<--Tillbaka till "Protokoll och verksamhets- berättelser"


 
|| Cookies || © Tjärnbergs Skoterklubb || Kontakta oss || Logga in ||